ขั้นตอนการผลิต

Home » About us » ขั้นตอนการผลิต

บริษัท พลาสโตเมอร์ เทคโนโลยี จำกัด ผลิตสินค้าตามแผนควบคุมคุณภาพ ( Control plan ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้า

Process Flow Diagram

diagram
Untitled-37