พณ.เผย 5 เดือน เปิดให้ต่างชาติลงทุนไทย 151 ราย ยอดลงทุนกว่า 6 พันล.

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 32 ราย ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรกจำนวน 23 ราย ทั้งนี้ การอนุญาตทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน 622 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 336 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่

1. ธุรกิจบริการ จำนวน 16 ราย (คิดเป็นร้อยละ 50 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 334 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน รับค้ำประกันหนี้ ให้เช่าพื้นที่อาคาร และให้คำปรึกษาแนะนำด้านต่างๆ เป็นต้น ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ สิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ญี่ปุ่น เยอรมนี และอินโดนีเซีย

2. ธุรกิจสำนักงานผู้แทน/สำนักงานภูมิภาค จำนวน 11 ราย (คิดเป็นร้อยละ 34 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 34 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ญี่ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์ อินเดีย เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา

3. ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 3 ราย (คิดเป็นร้อยละ 10 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 35 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกสินค้าต่างๆ ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรที่ใช้สำหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก และแม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะของชิ้นส่วนยานยนต์ ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ ออสเตรียและญี่ปุ่น

4. คู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 219 ล้านบาท ได้แก่ บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางจังหวัดสุราษฏร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และบริการออกแบบ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรสำหรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวให้แก่ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2557 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 3 และเงินลงทุนลดลงร้อยละ 28 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฎว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 113 และเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 214

อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 (มกราคม-พฤษภาคม 2557) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 151 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 6,305 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทย 1,730 คน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฎว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และเงินลงทุนลดลงร้อยละ 29

Show Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>