Category Archives:ข่าวสารธุรกิจพลาสติก

ไทยได้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนทะลุ 8 หมื่นล้าน

เครื่องไฟฟ้า

สศอ. เผยประเทศไทยได้ประโยชน์ด้านภาษีจาก FTA ปี 56 รวมกว่า 1 แสนล้านบาท โดยกลุ่มผู้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนได้รับประโยชน์สูงสุดกว่า 8 หมื่นล้านบาท พร้อมแนะยังมีช่องทางที่จะได้รับประโยชน์ในด้านภาษีได้เพิ่มอีกเท่าตัว

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า การใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ในปี 2556 ที่ผ่านมา ภาคส่งออกไทยได้รับประโยชน์ด้านภาษีจาก FTA รวมมูลค่าภาษีที่ประหยัดได้ถึง 135,855 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 25,013 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนได้รับประโยชน์สูงสุดถึง 83,720 ล้านบาท โดยกลุ่มสินค้าที่สามารถประหยัดภาษีศุลกากรภายใต้ FTA มากที่สุดยังคงเป็นสินค้ากลุ่มยานยนต์ 39,569 ล้านบาท กลุ่มอาหาร 18,327 ล้านบาท และกลุ่มพลาสติก 11,291 ล้านบาท

ขณะเดียวกันภาคนำเข้าได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีศุลกากรภายใต้ FTA คิดเป็นมูลค่า 91,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 225 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นำเข้าสินค้าจากกลุ่มอาเซียนและจีน โดยสามารถประหยัดภาษีได้สูงสุดถึง 39,383 ล้านบาท และ 33,908 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งสินค้านำเข้าที่สามารถประหยัดภาษีศุลกากรภายใต้ FTA มากที่สุดได้แก่ กลุ่มอาหาร 12,052 ล้านบาท กลุ่มสินค้าเกษตร 10,135 ล้านบาท และกลุ่มยานยนต์ 9,320 ล้านบาท

“หากมองในภาพรวมจะเห็นว่า แม้ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสินค้าที่ค้าขายกับประเทศในกลุ่มอาเซียนจะได้รับประโยชน์ในระดับสูง อย่างไรก็ดียังคงพบว่าผู้ประกอบการยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จาก FTA ในภาพรวมได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้หากสามารถใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มที่ ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าไทยจะสามารถประหยัดภาษีเพิ่มขึ้นได้อีก 116,934 ล้านบาท และ 41,015 ล้านบาท ตามลำดับ” ดร.สมชายกล่าว

ดร.สมชายกล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาสศอ. และทีดีอาร์ไอได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในการระบุประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ภาคเอกชนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมไม่สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งพบว่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ได้แก่ ลูกค้า (ผู้นำเข้าในประเทศคู่ค้า) ไม่ได้ขอใบ Certificate of origin (c/o) มา ปัญหาจากกระบวนการเอกสารขอใช้สิทธิ์ยุ่งยากและซับซ้อน และการตีความพิกัดสินค้าไม่ตรงกัน เป็นต้น

อย่างไรก็ตามทาง สศอ.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในด้านการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยได้ให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจาก FTA และได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ดำเนินโครงการติดตามการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ฉบับต่างๆที่ประเทศไทยได้จัดทำกับประเทศคู่ค้าสำคัญต่างๆ หลายประเทศ อาทิ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น

อนึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือได้อย่างเสรี และเงินทุนได้เสรียิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกไทยต้องให้ความสำคัญกับการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ของไทยกับประเทศคู่ค้าซึ่งจะช่วยได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเพิ่มมากขึ้น
– คอลัมน์ : AEC News / THAN AEC

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ AEC world
ประจำวันที่ 15-18 มิถุนายน 2557